Op zoek naar economische dynamiek

Gemeentelijke accountmanagers, relatiebeheerders en bedrijfscontact-functionarissen hebben het niet makkelijk. Ingeklemd tussen bestuur, organisatie en bedrijfsleven. Drie heren dienen. Ga er maar aan staan. En dan ook nog presteren in die snel veranderende economie.

Dynamiek  

Dat ‘de nieuwe economie’ belangrijk is en tot nieuwe spelers in de markt leidt, staat buiten kijf, maar een belangrijk deel van de vernieuwing vindt ook plaats binnen de bestaande ondernemingen. Tegelijk veranderen de omgevingsfactoren. De rijksoverheid zet de rem op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, wil meer nadruk op inbreiding, revitalisering van oude bedrijventerreinen en herstructurering.

Grote vraag is….      

hoe creëer je dynamiek, oftewel een vliegwiel om de lokale en regionale economie op gang te houden. De tijd dat elke stad, wijk of dorp mee kon gaan met de huidige trends en ontwikkelingen is voorbij. Het antwoord is genuanceerd.

Veranderingen stimuleren     

Talloze harde veranderingen zoals wijzigingen in structuren en processen, ook binnen overheidsorganisaties, hebben in de afgelopen jaren weinig effect gehad. Wat elke keer weer onderbelicht blijft, zijn de zachte factoren. De aanbodgestuurde passieve, dienstverlenende overheid dient te worden omgetoverd naar interactieve, proactieve en klantgerichte overheid. Dit vereist nogal wat. Kenmerken zoals openheid, klantgerichtheid en creativiteit, gepaard met een nieuwe houding en ander gedrag is niet overal doorgedrongen. Logischerwijs is dit ook lastig, omdat deze nieuwe manier van denken en handelen buiten de ‘comfortzone’ valt. Al 30 jaar gebeuren zaken ongeveer op dezelfde manier; een harde kluif om daar verandering in te brengen. De nieuwe cultuur vereist daarnaast samenwerking met zogenaamde ‘ketenpartners’. Dat betekent samen met andere vakafdelingen ineens verantwoordelijk zijn voor de volledige dienstverlening.

De bedrijfscontactfunctionaris als aanjager       

Vervolgens zijn het de mensen op cruciale posities die het moeten doen. Op gemeentelijk niveau hebben bruggenbouwers tussen gemeente en locaal/regionaal bedrijfsleven de beste positie. De aloude bedrijfscontact-functionarissen hebben hier de beste vooruitzichten. Hun taak verschuift van grondverkoper naar een echte accountmanager in de rol van ambtenaar 3.0. Mensen die hun nek uitsteken en zich kwetsbaar durven opstellen.

 Accountmanager    

Gemeentelijke overheden maken werk van de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Eén van de mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren is het werken met accountmanagement binnen de eigen organisatie en richting ondernemers. Accountmanagement is a priori pro-actief: de oplossing al aandragen voordat een kans een probleem wordt.

Persoonlijke visie   

Als bedrijfscontactfunctionaris draag je een persoonlijke visie met je mee. Wat is een persoonlijke visie? Het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken. Een persoonlijke visie komt van binnenuit, je kunt je er met hart en ziel voor inzetten. Vanuit die visie kun je dan kijken naar je sterke en zwakke punten. En je stelt vervolgens de vraag waar je je moet ontwikkelen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *